پایه چراغ های کلاسیک

Basic Classic lights

صفحه ۱

پریسا ۱ - تک شاخه

PARISA-1 RO-P 4631

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : ستون اصلی داخل کاور فولاد، دیگر اجزاء آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ : ۶۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

پریسا ۲ - دو شاخه

PARISA-2 RO-P 4632

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : ستون اصلی داخل کاور فولاد، دیگر اجزاء آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ : ۶۰*۲ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

پریسا ۳ - سه شاخه

PARISA-3 RO-P 4633

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : ستون اصلی داخل کاور فولاد، دیگر اجزاء آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ : ۶۰*۳ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

پرشیا ۱ - تک شاخه

PERSHIA-1 RO-P 4651

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : ستون اصلی داخل کاور فولاد، دیگر اجزاء آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ : ۶۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

پرشیا ۲ - دو شاخه

PERSHIA-2 RO-P 4652

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : ستون اصلی داخل کاور فولاد، دیگر اجزاء آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ : ۶۰*۲ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

پرشیا ۳ - سه شاخه

PERSHIA-3 RO-P 4653

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : ستون اصلی داخل کاور فولاد، دیگر اجزاء آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ : ۶۰*۳ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

پریا

PARIYA RO-P 4070

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : ستون اصلی داخل کاور فولاد، دیگر اجزاء آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ : ۶۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

مایا ۱ - تک شاخه

MAYA-1 RO-P 4071

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : ستون اصلی داخل کاور فولاد، دیگر اجزاء آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ : ۶۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

مایا ۲ - دو شاخه

MAYA-2 RO-P 4072

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : ستون اصلی داخل کاور فولاد، دیگر اجزاء آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ : ۶۰*۲ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

مایا ۳ - سه شاخه

MAYA-3 RO-P 4073

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : ستون اصلی داخل کاور فولاد، دیگر اجزاء آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ : ۶۰*۳ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

پرنیا ۱ - تک شاخه

PARNIYA-1 RO-P 4671

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : ستون اصلی داخل کاور فولاد، دیگر اجزاء آلومینیوم
 • جنس حباب : شیشه دو پوست
 • مناسب جهت لامپ : ۶۰ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27

پرنیا ۲ - دو شاخه

PARNIYA-2 RO-P 4672

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : ستون اصلی داخل کاور فولاد، دیگر اجزاء آلومینیوم
 • جنس حباب : پلی کربنات
 • مناسب جهت لامپ : ۶۰*۲ وات
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV
 • سرپیچ : E27