چراغ های زمینی

LED Floor Lights

صفحه ۱

آرمیتا

ARMITA RO-B 4606

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : ستون اصلی داخل کاور فولاد، کاور آلومینیوم
 • مناسب جهت نصب: تمامی سرچراغ ها
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

بلوط

BALOOT RO-B 4433

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : پایه فولاد، کاور و واسطه آلومینیوم
 • مناسب جهت نصب: سرچراغ نگار
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

شیما

SHIMA RO-B 4124

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات :  فولاد
 • مناسب جهت نصب: تمامی سرچراغ ها
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

اسپادانا

SPADANA RO-B 4524

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات :  فولاد
 • مناسب جهت نصب: تمامی سرچراغ ها
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

آفتاب

AFTAB RO-B 4224

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : پایه فولاد، واسطه آلومینیوم
 • مناسب جهت نصب: تمامی سرچراغ ها
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

مهتاب

MAHTAB RO-B 4324

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : پایه فولاد، واسطه آلومینیوم
 • مناسب جهت نصب: تمامی سرچراغ ها
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

افرا

AFRA RO-B 4520

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • مناسب جهت نصب: تمامی سرچراغ ها
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

سرو

SARV RO-B 4528

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • مناسب جهت نصب: تمامی سرچراغ ها
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

پرشیا

PERSHIA RO-B 4451

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : ستون اصلی داخل کاور فولاد، کاور آلومینیوم
 • مناسب جهت نصب: تمامی سرچراغ ها
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

پریسا

PARISA RO-B 4441

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : ستون اصلی داخل کاور فولاد، کاور آلومینیوم
 • مناسب جهت نصب: تمامی سرچراغ ها
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

پریا

PARIYA RO-B 4470

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : ستون اصلی داخل کاور فولاد، کاور آلومینیوم
 • مناسب جهت نصب: تمامی سرچراغ ها
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

مایا

MAYA RO-B 4460

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : ستون اصلی داخل کاور فولاد، کاور آلومینیوم
 • مناسب جهت نصب: تمامی سرچراغ ها
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV