پایه و براکتهای پارکی

Basic & Brackets Park

صفحه ۲

سیما

SIMA RO-B 4424

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : پایه فولاد، واسطه آلومینیوم
 • مناسب جهت نصب: تمامی سرچراغ ها
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

آبنوس

ABNOOS RO-B 4530

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 • مناسب جهت نصب: تمامی سرچراغ ها
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

کاج ۲

KAJ-2 RO-U 4832

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 •  مناسب جهت نصب: تمای سرچراغ ها و حباب های اکرولیک به قطر ۳۰ سانتی متر
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

کاج ۳

KAJ-3 RO-U 4833

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 •  مناسب جهت نصب: تمای سرچراغ ها و حباب های اکرولیک به قطر ۳۰ سانتی متر
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

کاج ۴

KAJ-4 RO-U 4834

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 •  مناسب جهت نصب: تمای سرچراغ ها و حباب های اکرولیک به قطر ۳۰ سانتی متر
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

سنبل ۲

SONBOL-2 RO-U 4842

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 •  مناسب جهت نصب: تمای سرچراغ ها و حباب های اکرولیک به قطر ۳۰ سانتی متر
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

سنبل ۳

SONBOL-3 RO-U 4843

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 •  مناسب جهت نصب: تمای سرچراغ ها و حباب های اکرولیک به قطر ۳۰ سانتی متر
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

سنبل ۴

SONBOL-4 RO-U 4844

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 •  مناسب جهت نصب: تمای سرچراغ ها و حباب های اکرولیک به قطر ۳۰ سانتی متر
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

مرجان ۲

MARJAN-2 RO-U 4822

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 •  مناسب جهت نصب: تمای سرچراغ ها و حباب های اکرولیک به قطر ۳۰ سانتی متر
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

مرجان ۳

MARJAN-3 RO-U 4823

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 •  مناسب جهت نصب: تمای سرچراغ ها و حباب های اکرولیک به قطر ۳۰ سانتی متر
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV

مرجان ۴

MARJAN-4 RO-U 4824

مشخصات فنی:

 • جنس قطعات : فولاد
 •  مناسب جهت نصب: تمای سرچراغ ها و حباب های اکرولیک به قطر ۳۰ سانتی متر
 • پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر اشعه UV