بازدید مهندسین برق

بازديد مهندسين برق مناطق شهردارهاي مشهد ازشركت روشنا در تاريخ ٩٦/٤/٢٠

بازديد مهندسين برق مناطق شهردارهاي مشهد ازشركت روشنا در تاريخ ٩٦/٤/٢٠