پروژه ها

سطح کشور

شهرک شهید مفتح

Rasht Project
مکان:

رشت
مجری:
شهرداری منطقه چهار رشت

شهرک حمیدیان

Rasht Project
مکان:

رشت
مجری:
شهرداری منظقه چهار رشت

بلوار شهید بهشتی

Rasht Project
مکان:

رشت
مجری:
شهرداری رشت

پل باستانی شعار

Rasht Project
مکان:

رشت
مجری:
شهرداری منطقه یک رشت

بلوار دیلمان رشت

Rasht Project
مکان:

رشت- بلوار دیلمان
مجری:
شهرداری منطقه یک رشت

پارک پروین اعتصامی

Mashhad Project
مکان:

بلوار پروین اعتصامی
مجری:
شهرداری منطقه هفت مشهد

معاونت حمل و نقل ترافیک

Mashhad Project
مکان:

ایستگاه غدیر قطار شهری
مجری:
شهرداری منطقه هفت مشهد

بلوار فرودگاه

Mashhad Project
مکان:

پل غدیر مشهد
مجری:
شهرداری منطقه هفت مشهد

کوهسنگی مشهد

Mashhad Project
مکان:

مزار شهدای گمنام کوهسنگی
مجری:
سازمان عمران مشهد

مجموعه کارگران

Mashhad Project
مکان:

مجموعه فرهنگی تفریحی کارگران

ایستگاه استقبال از زائر

Mashhad Project
مکان:

ورودی مشهد
مجری:
شهرداری منطقه هفت مشهد